راه های تماس

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمک های مالی و سایر مسائل اداری می توانید با pedram@salek.com ارتباط بگیرید. هم چنین برای تماس با اعضای خانوادۀ آیدین می توانید به آدرس های زیر مراجعه کنید.

azitarezvan@yahoo.com

dr_h_salek@yahoo.com

کمک های مالی

برای حمایت و مشارکت در این بنیاد، مبالغ اهدایی مورد نظر خود را بوسیلۀ چک قابل پرداخت در وجه Pasadena Community Foundation و تحت عنوان

“Aydin Salek’s Leadership Scholarship” مشخص فرمایید. چک مورد نظر را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

Pasadena Community Foundation
260 S. Los Robles Ave. Ste 119
Pasadena, CA 9110

تمامی کمک های مالی اهدایی 100% معاف از مالیات هستند. تعرفۀ مالیاتی مربوطه در نامه ای که به منظور سپاسگزاری از لطف شما ارسال خواهد شد، در ج می گردد. هم چنین خانوادۀ آیدین خبر وصول تمام کمک های ارسالی را دریافت خواهند کرد.

ما هم چنین از هر کسی که ما را در این مأموریت یاری کنند و از طریق تقبل پرداخت های مالی منظم، امکان وسیع تری برای کمک به دیگر دانش آموزان فراهم کند، صمیمانه تشکر می کنیم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: