کمک های مالی

برای اهدای کمک های مالی خود درایران، می توانید در تهران با افراد زیر تماس بگیرید

مهوش سالک : 09121864639و 02122076547و mahvashsalek@yahoo.com

مریم سالک : 09121399715و 02144206742و mmaryamsalek@yahoo.com

برای حمایت و مشارکت در این بنیاد، مبالغ اهدایی مورد نظر خود را بوسیلۀ چک قابل پرداخت در وجه Pasadena Community Foundation و تحت عنوان

“Aydin Salek’s Leadership Scholarship” مشخص فرمایید. چک مورد نظر را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

Pasadena Community Foundation
260 S. Los Robles Ave. Ste 119
Pasadena, CA 9110

تمامی کمک های مالی اهدایی 100% معاف از مالیات هستند. تعرفۀ مالیاتی مربوطه در نامه ای که به منظور سپاسگزاری از لطف شما ارسال خواهد شد، در ج می گردد. هم چنین خانوادۀ آیدین خبر وصول تمام کمک های ارسالی را دریافت خواهند کرد.

ما هم چنین از هر کسی که ما را در این مأموریت یاری کنند و از طریق تقبل پرداخت های مالی منظم، امکان وسیع تری برای کمک به دیگر دانش آموزان فراهم کند، صمیمانه تشکر می کنیم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: